особина

 • 41дегенерираност — (лат. degenerare) состојба, особина на оној што е дегенериран …

  Macedonian dictionary

 • 42дихроизам — (грч. dichroos) двобојност, особина на многу кристали, гледани од различни насоки, да се покажуваат во две или во повеќе бои …

  Macedonian dictionary

 • 43емотивност — (лат. emotivitas) 1. особина и состојба на оној што е емотивен, на она што е емотивно 2. склоност кон возбудување и вознемирување, чувствителност, возбудливост …

  Macedonian dictionary

 • 44емоционалност — (лат. emotio) особина и состојба на она што е емоционално, чувствителност …

  Macedonian dictionary

 • 45идиличност — (грч. eidyllion) особина на она што е идилично, природност, среќа, идила …

  Macedonian dictionary

 • 46инкорпоративни јазици — линг. јазици чија главна особина е тоа што во изразувањето на мисли и чувства јазичните средства (разни видови зборови) се слеваат во еден збор, во една морфолошка целост (такви се, на пр., ескимските, некои палеосибирски и многу јазици на… …

  Macedonian dictionary

 • 47иновација — (лат. innovatio) 1. она што е воведено како ново, новина 2. линг. нова јазична особина (фонетска, морфолошка, лексичка, синтаксичка) …

  Macedonian dictionary

 • 48итеративност — (лат. iterare повтори/повторува) линг. особина на глагол да означува дејство што се повторува, што е зачестено …

  Macedonian dictionary

 • 49калоричност — (лат. calor) 1. особина на она што е калорично, способност за создавање на калории 2. количество на калории во нешто, калорична вредност (на пр., на гориво, храна и др.) …

  Macedonian dictionary

 • 50лиризам — (фр. lirisme) особина на лириката, лирско расположение …

  Macedonian dictionary